+387 51 456 040 Pošaljite nam e-poštu Kako do nas?

Klinička ispitivanjaFlag Counter

Kliničko ispitivanje lijekova je svako ispitivanje na ljudima sa ciljem utvrđivanja ili potvrđivanja kliničkih, farmakoloških i/ili farmakodinamskih efekata jednog ili više ispitivanih lijekova, identifikacije neželjenih reakcija na jedan ili više ispitivanih lijekova, kao i klinički dio istraživanja bioraspoloživosti i bioekvivalencije jednog ili više ispitivanih lijekova sa ciljem utvrđivanja njihove bezbjednosti i efikasnosti. Kliničko ispitivanje treba sprovoditi u skladu sa etičkim principima proisteklim iz Helsinške deklaracije, prema smjernicama Dobre kliničke prakse, Međunarodne konferencije za harmonizaciju i važećim propisima.

Lijekovi se klinički ispituju poslije završenih farmaceutskih i farmakološko-toksikoloških ispitivanja, a u skladu sa načelima etike i obaveznu zaštitu ličnih podataka lica koja učestvuju u ispitivanju. Lijekovi koji se koriste u kliničkim ispitivanjima moraju biti proizvedeni u skladu sa smjernicama Dobre proizvođačke prakse i obilježeni natpisom “za kliničko ispitivanje”.

Komisija za klinička ispitivanja je nezavisno, savjetodavno tijelo, čija je dužnost da da ocjenu o opravdanosti kliničkog ispitivanja, kao i o usklađenosti kliničkog ispitivanja sa principima Dobre kliničke prakse, a sve to radi osiguranja i zaštite prava, bezbjednosti i dobrobiti ispitanika uključenih u kliničko ispitivanje i stvaranja mogućnosti za brzu i finansijski dostupnu inovativnu terapiju. Zahtjeve za izdavanje dozvole, odnosno prijavu kliničkog ispitivanja, obrađuju stručnjaci Komisije i Agencije, a rješenje se izdaje u skladu sa direktivama 2001/20/EC i 2005/28/EC. Agencija za lijekove i medicinska sdredstva Bosne i Hercegovine vrši nadzor nad sprovođenjem kliničkih ispitivanja, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 58/08), Pravilnikom o kliničkom ispitivanju lijeka i medicinskog sredstva ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 4/10) i smjernicama Dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju. Predlagač kliničkog ispitivanja lijeka može zahtijevati od Agencije da izvrši kontrolu kliničkog ispitivanja lijeka na mjestima gdje se vrši kliničko ispitivanje. U vršenju kontrole sprovođenja kliničkog ispitivanja Agencija može obustaviti ili zabraniti kliničko ispitivanje lijeka.

Uvoz lijekova, medicinskih sredstava i biološkog materijala za potrebe kliničkih ispitivanja je u nadležnosti entitetskih ministarstava, odnosno Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta.

 

Obavještenja

Uputstvo o načinu postupanja za sve sponzore i podnosioce zahtjeva za dobijanje dozvole za sprovođenje kliničkih ispitivanja tokom perioda vanrednog stanja u BiH


U AGENCIJI ZA LIJEKOVE OBILJEŽEN SVJETSKI DAN KLINIČKIH ISPITIVANJA


Novo Uputstvo za prijavu izmjena i dopuna kliničkog ispitivanja lijeka


Nova verzija Pravilnika o kliničkim studijama lijeka


Završena konferencija na temu obilježavanja Dana kliničkih ispitivanja


Svjetski dan kliničkih ispitivanja


Nacrt Pravilnika o kliničkim studijama lijeka


21. maj – dan obilježavanja kliničkih ispitivanja


Obavještenje svim zdravstvenim ustanovama u BiH koje imaju Etički komitet


Obavještenje o novom uslovu za monitora kliničkog ispitivanja u BiH

Dokumenti

Zahtjev za izdavanje dozvole za kliničko ispitivanje lijeka / Prijava kliničkog ispitivanja (Prilog 1)


Vodič za prijavu izmjena i dopuna kliničkog ispitivanja lijeka

Datum: 30.11.2017


Model plana (protokola) kliničkog ispitivanja (Prilog 2)


Zahtjev za odobrenje izmjena i dopuna kliničkog ispitivanja (Prilog 3)


Obavještenje o završetku kliničkog ispitivanja (Prilog 4)


Zahtjev za kliničko ispitivanje medicinskih sredstava (Prilog 5)


Uputstvo za podnosioca zahtjeva za izdavanje dozvole za kliničko ispitivanje lijeka / Prijavu kliničkog ispitivanja (Dodatak prilogu 1)


Vodič za plaćanje troškova u vezi s postupkom prijave i izdavanjem dozvole za kliničko ispitivanje


 


Priručnik o kliničkim ispitivanjima lijekova za pacijente i njihove porodice


Smjernice dobre kliničke prakse


Pravilnik o kliničkom ispitivanju lijeka i medicinskog sredstva

Komisija

Datum održavanja 169. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

169. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 30.07.2024.godine sa početkom u 12h u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 22.07.2024.godine.


Datum održavanja 168. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

168. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 25.06.2024.godine sa početkom u 12h u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 17.06.2024.godine.


Datum održavanja 167. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

167. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 21.05.2024.godine sa početkom u 12h u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 13.05.2024.godine.


Datum održavanja 166. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

166. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 23.04.2024.godine sa početkom u 11h u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 15.04.2024.godine.


Datum održavanja 165. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

165. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 26.03.2024.godine sa početkom u 12h u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 18.03.2024.godine.


Datum održavanja 164. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

164. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 27.02.2024.godine sa početkom u 14h u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 19.02.2024.godine.


Datum održavanja 163. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

163. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 23.01.2024.godine sa početkom u 12h u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 15.01.2024.godine.


Datum održavanja 162. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

162. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 19.12.2023.godine sa početkom u 12h u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 11.12.2023.godine.


Datum održavanja 161. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

161. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 14.11.2023.godine sa početkom u 12h u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 07.11.2023.godine.


Datum održavanja 160. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

160. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 24.10.2023.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 16.10.2023.godine.


Datum održavanja 159. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

159. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 19.09.2023.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 11.09.2023.godine.


Datum održavanja 158. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

158. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 29.08.2023.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 18.08.2023.godine.


Datum održavanja 157. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

157. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 20.07.2023.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 11.07.2023.godine.


Datum održavanja 156. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

156. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 22.06.2023.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 13.06.2023.godine.


Datum održavanja 155. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

155. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 23.05.2023.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 12.05.2023.godine.


Datum održavanja 154. sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

154. sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 25.04.2023.godine
Rok za dostavu dokumentacije je 11.04.2023.godine.


Datum održavanja CXLXIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLXIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 21.03.2023.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 10.03.2023.godine.


Datum održavanja CXLXII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLXII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 21.02.2023.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 10.02.2023.godine.


Datum održavanja CXLXI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLXI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 24.01.2023.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 13.01.2023.godine.


Datum održavanja CXLX sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLX sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 20.12.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 09.12.2022.godine.


Datum održavanja CXLIX sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLIX sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 22.11.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 11.11.2022.godine.


Datum održavanja CXLVIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLVIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 25.10.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 14.10.2022.godine.


Datum održavanja CXLVII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLVII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 20.09.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 08.09.2022.godine.


Datum održavanja CXLVI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLVI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 23.08.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 03.08.2022.godine.


Datum održavanja CXLV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 19.07.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 07.07.2022.godine.


Datum održavanja CXLIV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLIV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 21.06.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 09.06.2022.godine.


Datum održavanja CXLIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 24.05.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 12.05.2022.godine.


Datum održavanja CXLII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 26.04.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 14.04.2022.godine.


Datum održavanja CXLI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXLI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 29.03.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 16.03.2022.godine.


Datum održavanja CXL sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXL sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 22.02.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 10.02.2022.godine.


Datum održavanja CXXXIX sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXXIX sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 25.01.2022.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 12.01.2022.godine


Datum održavanja CXXXVIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXXVIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 21.12.2021.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 09.12.2021.godine


Datum održavanja CXXXVII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXXVII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 29.11.2021.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 17.11.2021.godine


Datum održavanja CXXXVI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXXVI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 26.10.2021.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 14.10.2021. godine


Datum održavanja CXXXV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXXV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 28.09.2021.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 16.09.2021. godine


Datum održavanja CXXXIV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXXIV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 26.08.2021.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 16.08.2021.godine.


Datum održavanja CXXXII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXXII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 29.06.2021.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 17.06.2021.godine.


Datum održavanja CXXXI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXXI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 25.05.2021.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 13.05.2021.godine.


Datum održavanja CXXX sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXX sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 26.04.2021.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 14.04.2021.godine.


Datum održavanja CXXVIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXVIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 30.03.2021.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 17.03.2021.godine.


Datum održavanja CXXVII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXVII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 23.02.2021.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 11.02.2021.godine.


Datum održavanja CXXV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 25.01.2021.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 11.01.2021.godine.


Datum održavanja CXXIV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXIV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 28.12.2020.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 16.12.2020.godine.


Datum održavanja CXXII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 30.11.2020.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 18.11.2020.godine.


Datum održavanja CXXI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXXI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 28.10.2020.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 16.10.2020.godine.


Datum održavanja CXX sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXX sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 29.09.2020.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 17.09.2020.godine.


Datum održavanja CXIX sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXIX sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 27.08.2020.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 17.08.2020.godine.


Datum održavanja CXVIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXVIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 23.07.2020.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 10.07.2020.godine.


Datum održavanja CXVII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXVII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 25.06.2020.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 15.06.2020.godine.


Datum održavanja CXVI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXVI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 20.05.2020.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 11.05.2020.godine.


Datum održavanja CXIV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXIV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 27.03.2020.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 16.03.2020.godine.


Datum održavanja CXIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 28.02.2020.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH
Rok za dostavu dokumentacije je 17.02.2020.godine.


Datum održavanja CXII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 30.01.2020.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 17.01.2020.godine.


Datum održavanja CXI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CXI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 18.12.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 09.12.2019.godine.


Datum održavanja CX sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CX sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 29.11.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 18.11.2019.godine.


Datum održavanja CIX sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CIX sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 28.10.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 15.10.2019.godine.


Datum održavanja CVIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CVIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 27.09.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 05.09.2019.godine.


Datum održavanja CVII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CVII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 29.08.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 15.08.2019.godine.


Datum održavanja CVI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CVI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 12.07.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 03.07.2019.godine.


Datum održavanja CV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 17.06.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 05.06.2019.godine.


Datum održavanja CIV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CIV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 28.05.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 15.05.2019.godine.


Datum održavanja CIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 17.04.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 04.04.2019.godine.


Datum održavanja CII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 27.03.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 15.03.2019.godine.


Datum održavanja CI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

CI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 26.02.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 15.02.2019.godine.


Datum održavanja C sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

C sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 30.1.2019.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 18.1.2019.godine.


Datum održavanja XCIX sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

XCIX sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 18.12.2018.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 07.12.2018.godine.


Datum održavanja XCVIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

XCVIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 30.11.2018.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 20.11.2018.godine.


Datum održavanja XCVII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

XCVII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 26.10.2018.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 17.10.2018.godine do 12h.


Datum održavanja XCVI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

XCVI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 24.09.2018.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 13.09.2018.godine do 12h.


Datum održavanja XCV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

XCV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 28.08.2018.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 16.08.2018.godine do 12h.

Napomena: Sjednica Komisije se pomjera za 31.08.2018. godine.


Datum održavanja XCIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

XCIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 27.06.2018.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 18.06.2018.godine do 12h.


Datum održavanja XCII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

XCII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 17.05.2018.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 10.05.2018.godine do 10h.


Datum održavanja XCI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

XCI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 27.04.2018.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 17.04.2018.godine.


Datum održavanja XC sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

XC sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 26.03.2018.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 15.03.2018.godine.


Datum održavanja LXXXIX sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

LXXXIX sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 27.02.2018.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 16.02.2018.godine..


Datum održavanja LXXXVIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

LXXXVIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 25.01.2018.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 16.01.2018.godine.

Napomena: Sjednica Komisije se pomjera za 29.01.2018. godine.


Datum održavanja LXXXVII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

LXXXVII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 21.12.2017.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 12.12.2017.godine.


Datum održavanja LXXXVI sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

LLXXXVI sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 28.11.2017.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 20.11.2017.godine.


Datum održavanja LXXXV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

LXXXV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 26.10.2017.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 17.10.2017.godine.


Datum održavanja LXXXIV sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

LXXXIV sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 06.09.2017.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 28.08.2017.godine.


Datum održavanja LXXXIII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

LXXXIII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 26.07.2017.godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 17.07.2017.godine.

Napomena: Zbog objektivnih razloga sjednica Komisije se pomjera za 02.08.2017. godine.

Rok za dostavu dokumentacije je produžen do 24.07.2017.godine.


Datum održavanja LXXXII sjednice Komisije za klinička ispitivanja:

LXXXII sjednica Komisije za klinička ispitivanja će biti održana dana 13.06.2017. godine sa početkom u 15,00 časova u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Rok za dostavu dokumentacije je 5.jun 2017. do 10,00 časova.

Napomena: Zbog objektivnih razloga sjednica Komisije se pomjera za 20.06.2017. godine.