+387 51 456 040 Send us an e-mail How to reach us?

Public Tenders and ProcurementFlag Counter

This area of our web-site presentation is for information about Public Tenders and Procurements of the Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Bosnia and Herzegovina.

Public invitations

JAVNI OGLAS ZA za popunjavanje radnog mjesta -SSS

Objavljen: 27.09.2023

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 93/17 i 59/22, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34.1-5591 /23 od 18.09.2023. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
1.1 Referent-specijalist za mikrobiološka i biološka ispitivanja u Odsjeku za mikrobiološku i biološku kontrolu kvaliteta u Sektoru za mikrobiološku i biološku kontrolu kvaliteta lijeka i fitolaboratorij - 1 izvršilac u Sarajevu (redni broj 43. u sistematizaciji radnih mjesta).

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLA S za prodaju službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem javne prodaje - licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

Objavljen: 10.07.2023

Na osnovu Rješenja direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 10-02.3-2475/23 od 18.04.2023. god. o prodaji službenog vozila, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/14 i 18/14) Komisija za prodaju službenog vozila putem provođenja postupka javne licitacije, a sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, imenovana Rješenjem direktora broj: 10-02.3-4101/23 od 28.06.2023. godine, objavljuje:

JAVNI OGLAS

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Obrazac za cijenu ponude ovdje.

TREĆI JAVNI OGLA S za prodaju službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem javne prodaje - licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

Objavljen: 08.06.2023

Na osnovu Rješenja direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 10-02.3-2475/23 od 18.04.2023. god. o prodaji službenog vozila, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/14 i 18/14) Komisija za prodaju službenog vozila putem provođenja postupka javne licitacije, a sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, imenovana Rješenjem direktora broj: 10-02.3-2475-2/23 od 18.04.2023. godine, objavljuje:

JAVNI OGLAS
Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Obrazac za cijenu ponude ovdje.

DRUGI JAVNI OGLAS za prodaju službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem javne prodaje - licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

Objavljen: 23.05.2023

Na osnovu Rješenja direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 10-02.3-2475/23 od 18.04.2023. god. o prodaji službenog vozila, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/14 i 18/14) Komisija za prodaju službenog vozila putem provođenja postupka javne licitacije, a sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, imenovana Rješenjem direktora broj: 10-02.3-2475-2/23 od 18.04.2023. godine, objavljuje:

JAVNI OGLAS

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Obrazac za cijenu ponude ovdje.

 

JAVNI OGLAS za prodaju službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem javne prodaje - licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

Objavljen: 05.03.2023

Na osnovu Rješenja direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 10-02.3-2475/23 od 18.04.2023. god. o prodaji službenog vozila, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/14 i 18/14) Komisija za prodaju službenog vozila putem provođenja postupka javne licitacije, a sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, imenovana Rješenjem direktora broj: 10-02.3-2475-2/23 od 18.04.2023. godine, objavljuje:

JAVNI OGLAS

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Obrazac za cijenu ponude ovdje.

JAVNI OGLAS ZA ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 02.02.2023

JAVNI OGLAS ZA za popunjavanje radnih mjesta -SSS

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera visoke stručne spreme broj: 10-34.1-595/23 od 27.01.2023. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
Volonter - VSS sa završenim Farmaceutskim fakultetom – tri (3) izvršioca.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA za popunjavanje radnih mjesta -SSS

Objavljen: 05.01.2023

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34.1-7850/22 od 30.12.2022. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
1.1 Referent specijalist knjigovođa-bilansista – Sektor za finansijske poslove u Banjaluci- -1 izvršilac (redni broj 108. u sistematizaciji radnih mjesta).

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA za popunjavanje radnih mjesta -SSS

Objavljen: 04.01.2023

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34.1-7688/22 od 23.12.2022. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
1.1 Referent za operativno – tehničke poslove – Odsjek za pravne poslove – Sektor za pravne i opšte poslove u Banjaluci -1 izvršilac u Banjaluci (redni broj 93. u sistematizaciji radnih mjesta).

2.2 Referent specijalist za klinička ispitivanja – Sektor za klinička ispitivanja – 1 izvršilac u Banjaluci (redni broj 70. u sistematizaciji radnih mjesta).

3.3 Perač laboratorijskog posuđa i radne odjeće - Odsjek za logistiku i tehničko održavanje laboratorije - Sektor za farmaceutsko-hemijsku kontrolu kvaliteta lijeka- 1 izvršilac u Sarajevu ( redni broj 37. u sistematizaciji radnih mjesta).

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 14.09.2022

Na osnovu Odluke direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 10-02.3-4023-1/22 od 05.07.2022. god. o prodaji službenog vozila, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 26/14 i 18/14) Komisija za prodaju službenog vozila putem provođenja postupka javne licitacije, a sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, imenovana Rjesenjem direktora broj: 10-02.3-4023-2/22 od 05.07.2022. godine, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prodaju službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem javne prodaje - Iicitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda
Marka automobila: Toyota

Javni oglas ovdje.

Obrazac za cijenu ponude ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 18.08.2022

Na osnovu Odluke direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 10-02.3-4023-1/22 od 05.07.2022. god. o prodaji službenog vozila, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 26/14 i 18/14) Komisija za prodaju službenog vozila putem provođenja postupka javne licitacije, a sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, imenovana Rjesenjem direktora broj: 10-02.3-4023-2/22 od 05.07.2022. godine, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prodaju službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem javne prodaje - Iicitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda
Marka automobila: Toyota
Javni oglas ovdje.

Obrazac za cijenu ponude ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 28.07.2022

Na osnovu Odluke direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 10-02.3-4023-1/22 od 05.07.2022. god. o prodaji službenog vozila, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 26/14 i 18/14) Komisija za prodaju službenog vozila putem provođenja postupka javne licitacije, a sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, imenovana Rjesenjem direktora broj: 10-02.3-4023-2/22 od 05.07.2022. godine, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prodaju službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem javne prodaje - Iicitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda
Marka automobila: Toyota
Javni oglas ovdje.

Obrazac za cijenu ponude ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 04.02.2022

Na osnovu čl. 8.stav (2) a u vezi sa članom 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), i člana 12a. stav (2) tačka a) Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera visoke stručne spreme broj: 10-34.1-692/22 od 02.02.2022. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, r a s p i s u je

 

JAVNI OGLAS
 

1/01--Volonter –VSS-VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,drugog ili trećeg cikliusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, sa završenim Farmaceutskim fakultetom – dva (2) izvršioca.
1/02--Volonter –VSS-VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,drugog ili trećeg cikliusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, sa završenim Ekonomskim fakultetom – jedan (1) izvršilac.

1/01-- 2(dva)izvršioca sa VSS-VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,drugog ili trećeg cikliusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, sa završenim Farmaceutskim fakultetom – Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.
1/02-- 1(jedan)izvršioc sa VSS-VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,drugog ili trećeg cikliusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, sa završenim Ekonomskim fakultetom – Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 05.01.2022

Na osnovu čl. 8.stav (2) a u vezi sa članom 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), i člana 12a. stav (2) tačka a) Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera visoke stručne spreme broj: 10-34.1-8309/21 od 29.12.2021. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, r a s p i s u je.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH PONIŠTAVA Javni oglas za prijem radnika VSS – farmaceutske struke, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa dužeg bolovanja u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH

Objavljen: 04.02.2021

Javni oglas za prijem radnika VSS – farmaceutske struke, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa dužeg bolovanja u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, raspisan na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucujama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH“,broj: 26/04,7/05, 48/05,60/10, 32/13 i 93/17, u daljem tekstu: Zakon o radu) i na osnovu saglasnosti Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine broj: 05-34-2-47-1/21 od 15.01.2021. godine, objavljen je na službenoj web stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH: www.almbih.gov.ba., dana 27.01.2021. godine, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava 03.02.2021. godine, uz prethodnu obavijest u dnevnim novinama Euro BLIC i Nezavisne novine, od 26.01.2021. godine, poništava se radi povratka državne službenice na posao, te do realizacije ovog postupka neće doći.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 27.01.2021

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine te na osnovu saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj: 05-34-2-47-1/21 od 15.01.2021. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
 

Stručni savjetnik za prvu registraciju lijekova VSS –VII stepen - jedan (1) izvršilac u Banjaluci.
 

-1 (jedan)radnik sa Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog smjera – Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 20.11.2020

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera visoke stručne spreme broj: 10-34.1-3156/20 od 26.05.2020. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
 

Volonter –VSS- sa završenim Farmaceutskim fakultetom – dva (2) izvršioca u Sarajevu.
-2 volontera sa završenim farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Maršala Tita br. 9 , 71000 Sarajevo.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA RADNICE SA PORODILJSKOG ODSUSTVA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 16.10.2020

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), i Odluke o potrebi prijema radnika, broj:10-34.1-5968 /20 od 14.10.2020. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
 

Zaposlenik sa završenom SSS –IV stepen - jedan (1) izvršilac u Sarajevu.

-1 (jedan)zaposlenik sa srednjom stručnom spremom ( IV stepen), škola usmjerenog obrazovanja ili gimnazija – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Maršala Tita br.9., 71000 Sarajevo.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 31.08.2020

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 65/19), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09) i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-4918/20 od 21.08.2020. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
 

Volonter sa završenim Ekonomskim fakultetom - jedan (1) izvršilac.

-1 (jedan)volonter sa završenim Ekonomskim fakultetom – Sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 27.07.2020

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera visoke stručne spreme broj: 10-34.1-4410/20 od 23.07.2020. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
Volonter –VSS- sa završenim Farmaceutskim fakultetom – deset (10) izvršilaca.

-4 (četiri)volontera sa završenim Farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Maršala Tita br. 9 , 71000 Sarajevo.

-6 (šest)volontera sa završenim Farmaceutskim fakultetom- sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA RADNICE SA PORODILJSKOG ODSUSTVA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 21.07.2020

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema radnika, broj: 10-34.1-4289/20 od 16.07.2020. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
 

Zaposlenik sa završenom SSS farmaceutskog smjera, jedan (1) izvršilac

Viši referent za izdavanje sertifikata o primjeni dobrih praksi- Inspektorat Agencije u Banjaluci, 1 izvršilac

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA RADNICE SA PORODILJSKOG ODSUSTVA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 21.07.2020

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), i Odluke o potrebi prijema radnika, broj: 10-34.1-4269/20 od 16.07.2020. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
 

Zaposlenik - sa završenom SSS tehničkog smjera, jedan (1) izvršilac

Referent –specijalist za informatičke poslove – Odsjek za pravne poslove u Sektoru za pravne i opšte poslove u Banjaluci, 1 izvršilac

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA RADNICE SA BOLOVANJA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 19.06.2020

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), i Odluke o potrebi prijema radnika, broj: 10-34.1-3655 /20 od 16.06.2020. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
 

Zaposlenik - Nekvalifikovani radnik ili KV radnik, jedan (1) izvršila
Perač laboratorijskog posuđa i radne odjeće – Odsjek za logistiku i tehničko održavanje laboratorije u Sarajevu, 1 izvršilac

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA RADNICE SA PORODILJSKOG ODSUSTVA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 01.06.2020

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema radnika, broj: 10-34.1-3167 /20 od 26.05.2020. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
 

Zaposlenik sa završenom SSS farmaceutskog smjera - jedan (1) izvršilac

Viši referent za izdavanje sertifikata o primjeni dobrih praksi- Inspektorat Agencije u Banjaluci

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 01.06.2020

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera visoke stručne spreme broj: 10-34.1-3156/20 od 26.05.2020. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
 

Volonter –VSS- sa završenim Farmaceutskim fakultetom – dva (2) izvršioca

2 volontera sa završenim farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Maršala Tita br. 9 , 71000 Sarajevo

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA RADNICE SA PORODILJSKOG ODSUSTVA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE - jedan (1) izvršilac u Banjaluci, Sjedište Agencije

Objavljen: 01.06.2020

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema radnika, broj: 10-34.1-3171 /20 od 27.05.2020. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
Zaposlenik sa završenom SSS tehničkog smjera - jedan (1) izvršilac

1 izvršilac u Banjaluci, Sjedište Agencije

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS za prijem volontera sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik - 240 ECTS - jedan (1) izvršilac u Banjaluci, Sjedište Agencije

Objavljen: 16.03.2020

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-1625/20 od 10.03.2020. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
 

Visoka stručna sprema (VII/1 stepen) – Završen Pravni fakultet –diplomirani pravnik- visoka stručna sprema VII/1 stepen, a za lica koja su studije završili po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus studija (dodiplomski studij – degree of bachelor), uz ostvarenih najmanje 240 ECTS, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru

1 izvršilac u Banjaluci, Sjedište Agencije

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS za prijem radnika na određeno vrijeme-Inspektor za nadzor laboratorijske i kliničke prakse – Inspektorat Agencije – (redni broj 80 u Sistematizaciji) – 1 izvršilac u Sarajevu, Kontrolni laboratorij

Objavljen: 13.12.2019

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34.1-6021/19 od 27.11.2019. godine, te na osnovu saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj :05-34-2-1200-1/19 od 03.12.2019. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog ili odgovarajućeg tehnološkog smjera, sa završenom dopunskom edukacijom iz oblsti ,,GLP“ i ,,GCP“-a, najmanje tri (3) godine radnog iskustva, položen posebni stručni ispit za farmaceutskog inspektora, aktivno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru i položen stručni upravni ispit.

1 izvršilac u Sarajevu, Kontrolni laboratorija

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS za prijem radnika na određeno vrijeme - Viši stručni saradnik za farmakopeju, Odsjek za farmakopeju – (redni broj 22 u Sistematizaciji) – 1 izvršilac u Sarajevu, Kontrolni laboratorij.

Objavljen: 12.09.2019

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34.1-4302/19 od 02.09.2019. godine, te na osnovu saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj : 05-34-2-840-1/19 od 04.09.2019. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
Radnik na određeno vrijeme – 1 izvršilac u Sarajevu, Kontrolni laboratorij.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS za prijem radnika na određeno vrijeme-Inspektor za nadzor prometa na veliko – Inspektorat u Banjaluci-(redni broj 79 u Sistematizaciji)– 1 izvršilac u Mostaru

Objavljen: 02.08.2019

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34.1-3522/19 od 11.07.2019. godine, te na osnovu saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj : 05-34-2-701-1/19 od 16.07.2019. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
Radnik na određeno vrijeme –VSS- završen fakultet farmaceutskog ili medicinskog smjera – jedan (1) izvršilac

1 radnik na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja sa završenim farmaceutskim ili medicinskim fakultetom.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Objavljen: 28.03.2019

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera visoke stručne spreme broj: 10-34.1-1580/19 od 22.03.2019. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
Volonter –VSS- sa završenim Farmaceutskim fakultetom – dva (2) izvršioca

2 volontera sa završenim farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Maršala Tita br. 9 , 71000 Sarajevo.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta - SSS

Objavljen: 15.02.2019

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34.1- 742/19 od 12.02.2019. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
Referent – specijalist za praćenje upotrebe i prometa gotovih lijekova i medicinskih sredstava – Odsjek za informisanje o lijekovima i medicinskim sredstvima – Sektor za lijekove u Banjaluci-1 izvršilac u Banjaluci, redni broj 62. u sistematizaciji radnih mjesta.
 

Referent specijalist za klinička ispitivanja – Sektor za klinička ispitivanja – 1 izvršilac u Banjaluci, redni broj 70. u sistematizaciji radnih mjesta.
Referent za operativno – tehničke poslove – Odsjek za opšte poslove – Sektor za pravne i opšte poslove u Banjaluci – 1 izvršilac u Banjaluci, redni broj 100. u sistematizaciji radnih mjesta.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Volonter sa završenim Tehnološkim fakultetom – inžinjer prehrambene tehnologije

Objavljen: 28.01.2019

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-342/19 od 24.01.2019. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
Volonter sa završenim Tehnološkim fakultetom – inžinjer prehrambene tehnologije - jedan (1) izvršilac

1 volonter sa završenim Tehnološkim fakultetom – inžinjer prehrambene tehnologije – Sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

Volonter će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan, bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od jedne (1) godine.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom - jedan (1) izvršilac

Objavljen: 03.01.2019

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera visoke stručne spreme broj: 10-34.1-6928/18 od 27.12.2018. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom - jedan (1) izvršilac

1 volonter sa završenim farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Maršala Tita br. 9 , 71000 Sarajevo

Volonter će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan,bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od (1) jedne godine.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Stručni savjetnik za procjenu dokumentacije – Sektor za medicinska sredstva u Banjaluci- ( redni broj 73 u Sistematizaciji) – 1 izvršilac u Banjaluci

Objavljen: 06.12.2018

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), u daljem tekstu: Zakon o radu), a u vezi sa čl. 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 19/02,35/03,4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 40/12 i 93/17), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34.1-5963/18 od 20.11.2018. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH i uz prethodnu saglasnost Agencije za državnu službu BiH, broj: 05-34-2-968-5/18 od 27.11.2018. godine, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
 

Stručni savjetnik za procjenu dokumentacije – Sektor za medicinska sredstva u Banjaluci- ( redni broj 73 u Sistematizaciji) – 1 izvršilac u Banjaluci

-1 Stručni savjetnik za procjenu dokumentacije sa završenim fakultetom farmaceutskog ili medicinskog smjera -Sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka

- Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

INTERNI OGLAS - Stručni savjetnik za izmjenu, obnovu i održavanje dozvola – Sektor za lijekove u Banjaluci – 1 izvršilac u Banjaluci

Objavljen: 04.12.2018

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, raspisuje:

JAVNI OGLAS
Stručni savjetnik za izmjenu, obnovu i održavanje dozvola – Sektor za lijekove u Banjaluci – 1 izvršilac u Banjaluci

-1 Stručni savjetnik za izmjenu, obnovu i održavanje dozvola sa završenim fakultetom farmaceutskog smjera -Sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Prodaja službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem javne prodaje - licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

Objavljen: 16.07.2018

Na osnovu Odluke direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 10-02.3-3601/18 od 12.07.2018. god. o prodaji službenog vozila, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/14 i 18/14) Komisija za utvrđivanje početne cijene i provođenje postupka javne licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, imenovana Rješenjem direktora broj: 10-02.3-3601-1/18 od 12.07.2018. godine, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prodaju službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem javne prodaje - licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

1. PREDMET PRODAJE Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine putem javne licitacije prodaje motorno vozilo slijedećih karakteristika:

- Marka automobila: Toyota;

- Tip (model): Avensis;

- Registarska oznaka: E94-E-856;

- Godina proizvodnje: 2007;

- Vrsta motora: dizel;

- Datum prve registracije: 27.12.2007.godine;

- Broj šasije: SB1BD56L70E047691;

- Boja vozila: siva;

- Snaga/zapremina motora: 93 KW/1998 cm3;

- Pređeno kilometara: cca 510.000 km;

- Stanje vozila: ispravno, u voznom stanju;

- Registrovano do 28.12.2018. godine;

- Oprema: standardna plus 4 zimske auto gume dimenzija 215/50 R 17;

- Početna cijena: 5.000 KM;

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Volonter sa završenim fakultetom društvenog smjera - jedan (1) izvršilac

Objavljen: 02.03.2018

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09) i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-1244/18 od 27.02.2018. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
Volonter sa završenim fakultetom društvenog smjera - jedan (1) izvršilac

-1 volonter sa završenim fakultetom društvenog smjera -Sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka

- Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom - dva (2) izvršioca

Objavljen: 09.02.2018

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-644/18 od 02.02.2018. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom - dva (2) izvršioca

- 1 volonter sa završenim farmaceutskim fakultetom – Sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

- 1 volonter sa završenim farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Maršala Tita br. 9 , 71000 Sarajevo.

- Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Volonter sa završenom SSS- društveni smjer - jedan (1) izvršilac

Objavljen: 12.06.2017

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-2917/17 od 05.06.2017. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
Volonter sa završenom SSS- društveni smjer - jedan (1) izvršilac
 

- 1 volonter sa završenom SSS – društveni smjer – sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Banja Luka.

- Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Sarajevo

Objavljen: 16.05.2017

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-2299-1/17 od 10.05.2017. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Sarajevo
- 1 izvršilac - Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Sarajevo

- Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Stručni savjetnik za izdavanje dozvola za opojne droge i prekursore – Inspektorat u Banjaluci

Objavljen: 18.04.2017

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34.1-1787-4/17 od 12.04.2017. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
- Stručni savjetnik za izdavanje dozvola za opojne droge i prekursore – Inspektorat u Banjaluci

- 1 izvršilac u Banjaluci

- Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 27.03.2017

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09) i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-1600/17 od 22.03.2017. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
 

ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

1.1 Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom - jedan (1) izvršilac.

Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

I – Opis poslova:

Volonter će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

II – Mjesto rada:

-(1) volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Sarajevo.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 06.12.2016

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA
ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
1.1 Ispravka javnog oglasa objavljenog na web stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH dana 05.12.2016. godine, odnosi se na stav II – Mjesto rada, zbog štamparske greške, pa glasi:

II – Mjesto rada:

-1 - volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Sarajevo.

- 1 - volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom – Sektor – Glavna kancelarija za farmakovigilancu i materiovigilancu, Mostar.

Ispravku javnog oglasa možete pročitati ovdje.

PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 05.12.2016

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09) i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 01-50.1-5857/16 od 01.12.2016. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

1.1 Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom - dva (2) izvršioca.

Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

I – Opis poslova:

Volonteri će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju su obrazovani.

II – Mjesto rada:

-2 volonthttp://almbih.test/wp-content/uploads/2023/09/01-50.1-5857-1_16.pdfera sa završenim Farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Sarajevo.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 25.10.2016

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09) i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-2417/16 od 17.05.2016. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

1. Volonter sa završenim fakultetom društvenog smjera - jedan (1) izvršilac

Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

I – Opis poslova:

Volonteri će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju su obrazovani.

II – Mjesto rada:

-1 volonter sa završenim fakultetom društvenog smjera -Sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Prodaja službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem javne prodaje - licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

Objavljen: 13.10.2016

Na osnovu Odluke v.d. direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 10-02.3-4569/16od 13.09.2016. god. o prodaji službenog vozila, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/14 i 18/14) Komisija za utvrđivanje početne cijene i provođenje postupka javne licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, imenovana Rješenjem v.d. direktora broj: 10-02.3-4569-1/16 od 13.09.2016. godine, objavljuje:

 

TREĆI JAVNI OGLAS
 

za prodaju službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem javne prodaje - licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

1. PREDMET PRODAJE Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine putem javne licitacije prodaje motorno vozilo slijedećih karakteristika:

- Marka automobila: Toyota;

- Tip (model): Avensis;

- Registarska oznaka: E94-E-856;

- Godina proizvodnje: 2007;

- Vrsta motora: dizel;

- Datum prve registracije: 27.12.2007.godine;

- Broj šasije: SB1BD56L70E047691;

- Boja vozila: siva;

- Snaga/zapremina motora: 93 KW/1998 cm3;

- Pređeno kilometara: cca 430.500 km;

- Stanje vozila: ispravno, u voznom stanju;

- Registrovano do 28.12.2016. godine;

- Oprema: standardna plus 4 zimske auto gume dimenzija 215/50 R 17;

- Početna cijena: 8.400,00 KM;

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Stručni saradnik za redovnu kontrolu u Odsjeku za prijem i evaluaciju dokumentacije i podršku Laboratoriji u Sektoru za ocjenu farmaceutskog kvaliteta lijeka u Kontrolnom laboratoriju u Sarajevu

Objavljen: 23.06.2016

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34.1-2864-2/16 od 22.06.2016. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
Naziv radnog mjesta: Stručni saradnik za redovnu kontrolu u Odsjeku za prijem i evaluaciju dokumentacije i podršku Laboratoriji u Sektoru za ocjenu farmaceutskog kvaliteta lijeka u Kontrolnom laboratoriju u Sarajevu

I. Za prijem u radni odnos potrebno je dostaviti, pored biografije (CV-a), i dokaze o ispunjavanju sljedećih opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu:

- da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje rodnim listom (original ili ovjerena kopija) ne starijim od šest mjeseci;

- da je državljanin Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem (original ili ovjerena kopija) ne starijim od šest mjeseci;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u BiH, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od tri mjeseca;

- da se ne nalazi pod optužbom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), što se dokazuje Izjavom lica (datom pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću), ovjerenom kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta, ne starijim od tri mjeseca;

- Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca) prije početka rada, koje dokazuje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

II. Posebni uslovi:

- Visoka stručna sprema (IV stepen) – farmaceutski smjer, najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, pasivno znanje engleskog jezika i položen stručni upravni ispit

III. Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za provođenje redovne kontrole. Administrativno-stručno obrađuje podnesene zahtjeve i dokumentaciju Kontaktira sa veleprometnicima vezano za problematiku redovne kontrole; pruža informacije strankama prema uputama.Pruža informacije uposlenicima Agencije o predmetima. Organizuje poslove redovne kontrole na nivou odsjeka. Vrši prijem uzoraka iz redovne kontrole . Prati kretanje uzoraka u laboratoriji . Obavještava veleprometnike o stausu nalaza z redovne kontrole. Izdaje nalaze veleprometnicima. Vrši odlaganje zaprimljenih i arhiviranje gotovih predmeta. Priprema izvještaje o obavljenim poslovima,obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenimaza ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada;provođenje mjera zaštite na radu;provođenje mjera upravljanja kvalitetom;zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave na službenoj internet stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

Napomena: Odluku o načinu provjere znanja i ocjenjivanju kandidata donosi Komisija za izbor kandidata.

Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

„Javni konkurs za prijem zaposlenika“-ne otvaraj.

Ul. Maršala Tita br.9, 71000 Sarajevo

71000 Sarajevo

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 18.05.2016

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09) i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-2417/16 od 17.05.2016. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
Naziv radnog mjesta: Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom - jedan (1) izvršilac

Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

I – Opis poslova:
Volonteri će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju su obrazovani.

II – Mjesto rada:
-1 volonter sa završenim farmaceutskim fakultetom -Sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka

III – Uslovi:
Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

- navršenih 18 godina života;

- državljanstvo Bosne i Hercegovine;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak (za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini);

- da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat koji se prijavljuje na Javni oglas mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

Posebni uslovi:

Za volontersku poziciju pod 1.

-Završen Farmaceutski fakultet - visoka stručna sprema VII/1 stepen, a za lica koja su studije završili po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus studija (dodiplomski studij – degree of bachelor), uz ostvarenih najmanje 180 ECTS;

- poznavanje engleskog jezika.

IV – Isključenje za prijem u radni odnos kao volontera:
Kandidati ne smiju imati ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja.

V – Uz prijavu za Javni oglas za prijem volontera kandidati su obavezni dostaviti:

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja – ovjerena kopija);

- Original ili ovjerena kopija srednjškolske, odnosno fakultetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena kopija);

- Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice (naslovna strana, kao i stranice s relevantnim podacima: ime, prezime i dr., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – (ovjerena kopija ne starija od 15 dana);

- Dokaz o poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerena kopija);

Napomena:
- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

- Diplome o završenom drugom i trećem ciklusu strudija Bolonjskog sistema, kao i diplome o sticanju naučnih zvanja, nisu podobne za dokazivanja uslova utvrđenih ovim Javnim oglasom, te se iste neće uzimati u razmatranje.

- Kao dokaz da kandidat nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više, ne dostavljati uvjerenja, kontrolne kartone od zavoda za zapošljavanje i druge dokumente koji nisu traženi ovim Javnim oglasom, jer se isto neće uzimati u razmatranje;

- U slučaju da kopija dokumenata traženih ovim Oglasom ima više stranica, potrebno je izvršiti ovjeru dokumenta između stranica, u suprotnom, isti se neće uzimati u razmatranje;

- Validnost navedenih dokumenata računa se sa danom prijema prijave kandidata na Javni oglas.

- Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

VI – Postupak izbora:
Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i koji su blagovremeno podnijeli urednu i kompletnu prijavu na Javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05 i 102/09), provodi Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos volontera. Provjera znanja sastoji se od pismenog testa i intervjua.

VII – Dostavljanje prijava:
Prijave se dostavljaju najkasnije osam dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama, poštom preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

“Javni oglas za prijem volontera– NE OTVARAJ”

Veljka Mlađenovića bb

78000 Banja Luka

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 14.03.2016

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09) i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-945/16 od 02.03.2016. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
 

ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
Naziv radnog mjesta: 1. Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom - dva (2) izvršioca

Naziv radnog mjesta: 2. Volonter sa završenom srednjom školom farmaceutskog smjera - jedan (1) izvršilac

Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

I – Opis poslova:
Volonteri će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju su obrazovani.

II – Mjesto rada:
-1 volonter sa završenim farmaceutskim fakultetom i 1 volonter sa završenom srednjom farmaceutskom školom-Sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka
-1 volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom-Kontrolni laboratorij Agencije u Sarajevu.

III – Uslovi:
Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

- navršenih 18 godina života;

- državljanstvo Bosne i Hercegovine;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak (za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini);

- da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat koji se prijavljuje na Javni oglas mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

Posebni uslovi:

Za volontersku poziciju pod 1.

- Završen Farmaceutski fakultet - visoka stručna sprema VII/1 stepen, a za lica koja su studije završili po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus studija (dodiplomski studij – degree of bachelor), uz ostvarenih najmanje 180 ECTS;

- poznavanje engleskog jezika.

Za volontersku poziciju pod 2.

- Završena srednja farmaceutska škola (IV stepen);

- poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika.

IV – Isključenje za prijem u radni odnos kao volontera:
Kandidati ne smiju imati ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja (odnosno završetka srednje škole za poziciju pod 2.).

V – Uz prijavu za Javni oglas za prijem volontera kandidati su obavezni dostaviti:

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja – ovjerena kopija);

- Original ili ovjerena kopija srednjškolske, odnosno fakultetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena kopija);

- Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice (naslovna strana, kao i stranice s relevantnim podacima: ime, prezime i dr., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – (ovjerena kopija ne starija od 15 dana);

- Dokaz o poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerena kopija);

Napomena:
- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

- Diplome o završenom drugom i trećem ciklusu strudija Bolonjskog sistema, kao i diplome o sticanju naučnih zvanja, nisu podobne za dokazivanja uslova utvrđenih ovim Javnim oglasom, te se iste neće uzimati u razmatranje.

- Kao dokaz da kandidat nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više, ne dostavljati uvjerenja, kontrolne kartone od zavoda za zapošljavanje i druge dokumente koji nisu traženi ovim Javnim oglasom, jer se isto neće uzimati u razmatranje;

- U slučaju da kopija dokumenata traženih ovim Oglasom ima više stranica, potrebno je izvršiti ovjeru dokumenta između stranica, u suprotnom, isti se neće uzimati u razmatranje;

- Validnost navedenih dokumenata računa se sa danom prijema prijave kandidata na Javni oglas.

- Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

VI – Postupak izbora:
Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i koji su blagovremeno podnijeli urednu i kompletnu prijavu na Javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05 i 102/09), provodi Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos volontera. Provjera znanja sastoji se od pismenog testa i intervjua.

VII – Dostavljanje prijava:
Prijave se dostavljaju najkasnije osam dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama, poštom preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

“Javni oglas za prijem volontera– NE OTVARAJ”

Veljka Mlađenovića bb

78000 Banja Luka

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljen: 2.11.2015

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09) i Odluke o potrebi za prijem pripravnika, broj: 10-07-56-337/14 od 21.01.2014. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
Naziv radnog mjesta: 1. Volonter sa završenim farmaceutskim fakultetom - jedan (1) izvršilac u Kontrolnom laboratoriju Agencije u Sarajevu

Naziv radnog mjesta: 2. Volonter sa završenim pravnim fakultetom - jedan (1) izvršilac u sjedištu Agencije u Banjaluci

Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine

I – Opis poslova: Volonter će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

II – Mjesto rada:Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Maršala Tita 9, Sarajevo za poziciju pod 1. i sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka za poziciju pod 2.

III – Uslovi:Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

-navršenih 18 godina života;

-državljanstvo Bosne i Hercegovine;

-da protiv njega nije pokrenut krivični postupak (za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini);

-da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

-da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat koji se prijavljuje na Javni oglas mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

Posebni uslovi:

Za volontersku poziciju pod 1.

- Završen Farmaceutski fakultet - visoka stručna sprema VII/1 stepen, a za lica koja su studije završili po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus studija (dodiplomski studij – degree of bachelor), uz ostvarenih najmanje 180 ECTS;

- poznavanje engleskog jezika.

Za volontersku poziciju pod 2.

- Završen Pravni fakultet - visoka stručna sprema VII/1 stepen, a za lica koja su studije završili po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus studija (dodiplomski studij – degree of bachelor), uz ostvarenih najmanje 180 ECTS;

- poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika.

IV – Isključenje za prijem u radni odnos kao volontera:Kandidati ne smiju imati ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja (odnosno završetka srednje škole za poziciju pod 3.).

V – Uz prijavu za Javni oglas za prijem volontera kandidati su obavezni dostaviti:

- Uvjerenje o državljanstvu

(original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja – ovjerena kopija);

- Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena kopija);

- Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice (naslovna strana, kao i stranice s relevantnim podacima: ime, prezime i dr., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – (ovjerena kopija ne starija od 15 dana);

- dokaz o poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerena kopija);

Napomena:- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

- Diplome o završenom drugom i trećem ciklusu strudija Bolonjskog sistema, kao i diplome o sticanju naučnih zvanja, nisu podobne za dokazivanja uslova utvđenih ovim Javnim oglasom, te se iste neće uzimati u razmatranje.

- Kao dokaz da kandidat nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više, ne dostavljati uvjerenja, kontrolne kartone od zavoda za zapošljavanje i druge dokumente koji nisu traženi ovim Javnim oglasom, jer se isto neće uzimati u razmatranje;

- U slučaju da kopija dokumenata traženih ovim Oglasom ima više stranica, potrebno je izvršiti ovjeru dokumenta između stranica, u suprotnom, isti se neće uzimati u razmatranje;

- Validnost navedenih dokumenata računa se sa danom prijema prijave kandidata na Javni oglas.

- Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

VI – Postupak izbora:Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i koji su blagovremeno podnijeli urednu i kompletnu prijavu na Javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05 i 102/09), provodi Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos volontera. Provjera znanja sastoji se od pismenog testa i intervjua

VII – Dostavljanje prijava:Prijave se dostavljaju najkasnije osam dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama “Nezavisne novine” poštom preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH,

„Javni konkurs za prijem volontera“-NE OTVARAJ"

Ul. Veljka Mlađenovića b.b., 78000 Banja Luka,

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

REFERENT SPECIJALIST ZA FIZIČKO-HEMIJSKA I INSTRUMENTALNA ISPITIVANJA U LABORATORIJI ZA FIZIČKO-HEMIJSKA I INSTRUMENTALNA ISPITIVANJA

Objavljen: 26.6.2015

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-02.3-2424/15 od 16.06.2015. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
 

Referent specijalist za fizičko-hemijska i instrumentalna ispitivanja u Laboratoriji za fizičko-hemijska i instrumentalna ispitivanja
Naziv radnog mjesta: Referent specijalist za fizičko-hemijska i instrumentalna ispitivanja u Laboratoriji za fizičko-hemijska i instrumentalna ispitivanja u Sektoru za farmaceutsko-hemijsku kontrolu kvaliteta lijeka u Kontrolnom laboratoriju u Sarajevu

I. Za prijem u radni odnos potrebno je dostaviti, pored biografije (CV-a), i dokaze o ispunjavanju sljedećih opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu:
- da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje rodnim listom (original ili ovjerena kopija) ne starijim od šest mjeseci;

- da je državljanin Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem (original ili ovjerena kopija) ne starijim od šest mjeseci;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u BiH, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od tri mjeseca;

- da se ne nalazi pod optužbom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), što se dokazuje Izjavom lica (datom pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću), ovjerenom kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta, ne starijim od tri mjeseca;

- Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca) prije početka rada, koje dokazuje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

II. Posebni uslovi:

Srednja stručna sprema (IV stepen) – farmaceutski tehničar ili hemijski tehničar, najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, pasivno znanje engleskog jezika i položen stručni upravni ispit

III. Opis radnog mjesta: Obavlja sve poslove i potrebne pripremne radnje i izvodi prema pisanom postupku fizičko-hemijske i instrumentalne analize uzoraka lijekova i medicinskih sredstava; sudjeluje u uvođenju novih postupaka i obuci saradnika; vrši poslove koji se odnose na status opreme, datum naredne kvalifikacije, internu kalibraciju i održavanje i originalnu dokumentaciju o opremi;vodi evidenciju i prijavljuje neispravnosti mjernih aparata i ostale opreme; vodi evidencije potreba opreme i potrošnog materijala ;raspoređuje i vodi evidenciju svih uzoraka i Nalaza ;sakuplja rezultate ispitivanja provedenih na drugim Odsjecima; vodi evidenciju riješenih predmeta i uzoraka Odsjeka ;nadzire provođenje propisa dobre laboratorijske prakse; provodi mjere zaštite na radu; obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za provođenje mjera zaštite na radu; provođenje mjera osiguranja kakvoće; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave na službenoj internet stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

Napomena: Odluku o načinu provjere znanja i ocjenjivanju kandidata donosi Komisija za izbor kandidata.
Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu:
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH ,

Ul. Veljka Mlađenovića b.b., 78000 Banja Luka,

sa naznakom: „Javni konkurs za prijem zaposlenika“-ne otvaraj.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE PREDAVAČA PO UGOVORU O DJELU

Objavljen: 9.3.2015

Shodno potrebama Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Agencije) za angažovanjem lica za održavanje stručnog regulatornog predavanja iz oblasti farmacije i regulative, na međunarodnoj regulatornoj konferenciji “Pet godina ALMBIH, perspektive” za potrebe Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Odlukom o načinu i postupku zaključivanja ugovora o djelu, raspisuje javni poziv za angažovanje lica po ugovoru o djelu.

Opis poslova: Obavljanje poslova stručnog predavanja na međunarodnoj regulatornoj konferenciji “Pet godina ALMBIH, perspektive” za potrebe Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Stručni rad iz oblasti farmacije i regulative će predavač dostaviti putem pošte ili lično odštampano i na CD ili DVD medijumu. Predavač, u daljnjem tekstu izvršilac posla, će prezentovati predavanje na Jahorini u periodu od 19.3.2015. do 21.3.2015. godine, a tačan termin, raspored predavanja će biti dostavljen izabranom izvršiocu posla. Prezentovanje predavanja je u trajanju od 20 minuta.

Potrebni dokumenti: Shodno stavu 3 Odluke o načinu i postupku zaključivanja ugovora o djelu (izvršilac posla) je obavezan dostaviti biografiju (CV) iz koje se može zaključiti njegova relevantnost, za određene poslove, a isti može dostaviti i pisane preporuke i reference o iskustvu vezanom za predmetne poslove. Izvršilac posla će dostaviti elektronsku i štampanu verziju predavanja. Elektronska verzija predavanja treba da je u MS Word formatu verzije od 97 do 2013 ili Open Office formatu. Veličina fonta 12, font Times New Roman, broj strana ne manje od 5. Prezentaciona verzija je potrebno da je u Power Point formatu, minimum 5 slajdova.

Prijavljivanje na oglas: vrši se dostavljanjem potrebne dokumentacije na adresu sjedišta Agencije ulica Veljka Mlađenovića b.b, 78000 Banja Luka sa naznakom: „Javni konkurs za angažovanje predavača“-ne otvaraj.

Rok prijave na oglas je: od 9.3.2015. do 16.3.2015. do 10 časova

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Objavljen: 28.1.2015

JAVNI POZIV

 

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, raspisan na osnovu čl. 19 stav (4) i 32a Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH“, broj: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) za radna mjesta:

1/01- Stručni saradnik za redovnu kontrolu
1/02- Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka
1/03- Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima

objavljen je na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu BiH link dana 28.01.2015. godine sa krajnjim rokom za podnošenje prijava 05.02.2015. godine. Na službenoj stranici Agencije za državnu službu BiH navedeni su svi opšti i posebni uslovi, dokumentacija koju je potrebno priložiti, te prijavni formular.

REFERENT SPECIJALIST ZA BIOFARMACEUTSKO-TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA U LABORATORIJI ZA BIOFARMACEUTSKO-TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA

Objavljen: 21.5.2014

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34-2893/14 od 14.05.2014. godine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

Referent specijalist za biofarmaceutsko-tehnološka ispitivanja u Laboratoriji za biofarmaceutsko-tehnološka ispitivanja

Naziv radnog mjesta: Referent specijalist za biofarmaceutsko-tehnološka ispitivanja u Laboratoriji za biofarmaceutsko-tehnološka ispitivanja u Sektoru za farmaceutsko-hemijsku kontrolukvaliteta lijeka u Kontrolnom laboratoriju u Sarajevu

I. Za prijem u radni odnos potrebno je dostaviti, pored biografije (CV-a), i dokaze o ispunjavanju sljedećih opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu:

-da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje rodnim listom (original ili ovjerena kopija) ne starijim od šest mjeseci;

-da je državljanin Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem (original ili ovjerena kopija) ne starijim od šest mjeseci;

-da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u BiH, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od tri mjeseca;

-da se ne nalazi pod optužbom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), što se dokazuje Izjavom lica (datom pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću), ovjerenom kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta, ne starijim od tri mjeseca;

- Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca) prije početka rada, koje dokazuje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

II. Posebni uslovi:

Srednja stručna sprema (IV stepen) – farmaceustki tehničar, najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, pasivno znanje engleskog jezika i položen stručni upravni ispit

III. Opis radnog mjesta:

Obavlja sve poslove i potrebne pripremne radnje i izvodi prema pisanom postupku mikrobiološke/ biološke analize uzoraka lijekova i medicinskih sredstava; sudjeluje u uvođenju novih postupaka i obuci saradnika; vrši poslove koji se odnose na status opreme, datum naredne kvalifikacije, internu kalibraciju i održavanje i originalnu dokumentaciju o opremi;vodi evidenciju i prijavljuje neispravnosti mjernih aparata i ostale opreme; vodi evidencije potreba opreme i potrošnog materijala; raspoređuje i vodi evidenciju svih uzoraka i Nalaza; sakuplja rezultate ispitivanja provedenih na drugim Odsjecima; vodi evidenciju riješenih predmeta i uzoraka Odsjeka; nadzire provođenje propisa dobre laboratorijske prakse; provodi mjere zaštite na radu; obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za provođenje mjera zaštite na radu; provođenje mjera osiguranja kakvoće; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Napomena: Odluku o načinu provjere znanja i ocjenjivanju kandidata donosi Komisija za izbor kandidata. Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH,

Ul. Veljka Mlađenovića b.b., 78000 Banja Luka,

sa naznakom: „Javni konkurs za prijem zaposlenika“-ne otvaraj.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Public procurement

Information, news, notifications and documentation related to public procurement more.